فهرست اسپری های بینی موثر در کنترل و درمان آلرژی 

نام عمومی دارونوع (كلاس)کاربردنام شركت توليد كننده/واردكنندهآدرس سايت شركت توليد كننده/واردكننده
آزلاستین (Azelastine)آنتي هيستامينكنترل علائم ناشي از رينيت آلرژيك (آلرژي فصلي)
آزلاستین و فلوتیکازون پروپیونات (Azelastine and Fluticasone Propionate)اسپري بيني آنتي هيستامين و استروئيدرينيت آلرژيك (آلرژي فصلي) سنين 12 سال و بالاتر
بکلومتازون دیپروپیونات (Beclomethasone
Diproprionate
)
استروئيدرينيت آلرژيك (فصلي و درطول سال) در سنين 12 سال يا بالاتر
بودسوناید (Budesonide)استروئيدرينيت آلرژيك (فصلي و درطول سال) در سنين 12 سال يا بالاتر
سیکلوسوناید (Ciclesonide)استروئيدكنترل واكنش هاي رينيت آلرژيك فصلي در بيني در سنين 6 سال و بالاتر
كنترل واكنش هاي رينيت آلرژيك در طول سال در بيني در سنين 12 سال و بالاتر
کرومولین سدیم (Cromolyn Sodium)مهاركننده ماست سل (Mast cell)جلوگيري و كاهش علائم رينيت آلرژيك
فلونی سولید (Flunisolide)استروئيدكنترل واكنش هاي رينيت آلرژيك فصلي و در طول سال در سنين 6 سال و بالاتر
فلوتیکازون فورات (Fluticasone Furoate)استروئيدكنترل واكنش هاي رينيت آلرژيك فصلي و در طول سال در سنين 2 سال و بالاتر
فلوتیکازون پروپیونات (Fluticasone Propionate)استروئيدكنترل واكنش هاي رينيت آلرژيك فصلي و در طول سال
ایپراتروپیوم بروماید (Ipratropium Bromide)آنتي كولينرژيكغلظت سه صدم درصد براي كنترل علائم آبريزش بيني ناشي از رينيت آلرژيك فصلي براي سنين 6 سال و بالاتر
غلظت شش دهم درصد براي سنين بالاي 5 سال براي كنترل آبريزش بيني ناشي از واكنش هاي آلر‍يك و سرماخوردگي
مومتازون فوروات منوهیدرات (Mometasone Furoate Monohydrate)استروئيد كنترل واكنش هاي رينيت آلرژيك فصلي و در طول سال در سنين 2 سال و بالاتر همچنین
جلوگيري از رينيت آلرژيك فصلي در سنین 12 سال و بالاتر