پماد ها و کرم های موضعی برطرف کننده علائم واکنش های آلرژیک در پوست

نام عمومی دارونوع (كلاس)نام شركت توليد كننده/واردكنندهآدرس سايت شركت توليد كننده/واردكننده
آکلومتازون 0.05% (Aclometasone 0.05%)استروئيد با قدرت کم
فلوسینولون 0.01% (Fluocinolone 0.01%)استروئيد با قدرت کم
فلوسینونیداستروئيد با قدرت کم
هیدروکورتیزون بیس یا استات (کمتر از 2.5% OTC) Hydrocortisone base or Acetateاستروئيد با قدرت کم
تریامسینولون 0.025% (Triamcinolone 0.025%)استروئيد با قدرت کم
دسونید 0.05% (Desonide 0.05%)استروئيد با قدرت متوسط
فلوسینولون 0.025% (Fluocinolone 0.025%)استروئيد با قدرت متوسط
فلوراندرنولید 0.025% یا 0.05% ( Flurandrenolide 0.025% or 0.05%))استروئيد با قدرت متوسط
فلوتیکازون 0.005% یا 0.05% (Fluticasone 0.005% or 0.05%)استروئيد با قدرت متوسط
هیدروکورتیزون بوتیرات 0.1% (Hydrocortisone Butyrate 0.1%)استروئيد با قدرت متوسط
هیدروکورتیزون پروبوتات 0.1% (Hydrocortisone Probutate 0.1%)استروئيد با قدرت متوسط
هیدروکورتیزون ,والرات 0.2% (Hydrocortisone Valerate 0.2%)استروئيد با قدرت متوسط
مومتازون 0.1% (Mometasone 0.1%)استروئيد با قدرت متوسط
پردنیکاربات 0.1% (Prednicarbate 0.1%)استروئيد با قدرت متوسط
تریامسینولون 0.1% یا 0.5% (Triamcinolone 0.1% or 0.5%)استروئيد با قدرت متوسط
آمسینونید 0.1% (Amcinonide 0.1%)استروئيد قوي
بتامتازون والرات (Betamethasone valerate)استروئيد قوي
دزاکسی متازون 0.05% یا 0.25% ( Desoximetasone 0.05% or (0.25%استروئيد قوي
دی فلورازون 0.05% (Diflorasone 0.05%)استروئيد قوي
فلوسینولید 0.05% (Fluocinonide 0.05%)استروئيد قوي
هالکونونید 0.1% (Halcononide 0.1%)استروئيد قوي
بتامتازون دی پروپیونات 0.05% (Betamethasone Dipropionate 0.05%)استروئيد قوي
کلوبتازول پروپیونات 0.05% (Clobetasol Propionate 0.05%)استروئيد قوي
هالوبتازول پروپیونات 0.05% (Halobetasol propionate 0.05%)استروئيد قوي
کرم دوکسپین 5% (Doxepin 5% )ضد خارش
پیم کرولیموس 1% (Pimecrolimus 1%)تعديل كننده پاسخ هاي ايمني در پوست
تاکرولیموس 0.03% یا 0.1% (Tacrolimus 0.03% or 0.1%)تعديل كننده پاسخ هاي ايمني در پوست