قطره های چشمی برطرف کننده علائم واکنش های آلرژیک در ناحیه چشم

نام عمومی دارونوع (كلاس)نام شركت توليد كننده/واردكنندهآدرس سايت شركت توليد كننده/واردكننده
آلکافتادین 0.25% (Alcaftadine 0.25%)کونژنکتیویت (التهاب ملتحمه چشم) آلرژیک
آزلاستین (Azelastine)آنتی هیستامین
بپوتاستین 1.5% (Bepotastine 1.5%)کونژنکتیویت (التهاب ملتحمه چشم) آلرژیک
کرومولین (Cromolyn)تثبیت کننده سلول ماستوئید (Mast cell)
اماداستین (Emadastine)آنتی هیستامین
اپی ناستین (Epinastine)آنتی هیستامین و تثبیت کننده سلول ماستوئید (Mast cell)
کتورولاک 0Ketorolac)داروی ضدالتهابی غیر استروئیدی
کتوتیفن (Ketotifen)آنتی هیستامین و تثبیت کننده سلول ماستوئید (Mast cell)
لودوکسامین (Lodoxamine)تثبیت کننده سلول ماستوئید (Mast cell)
لتپردنول 0.2% و 0.5% (Loteprednol 0.2% or 0.5%)کورتیکواستروئید
نافازولین (Naphazoline)دکونژستانت
نافازولین/فنیرآمین (Naphazoline/
Pheniramine)
آنتی هیستامین/دکونژستانت
ندوکرومیل (Nedocromil)ثبیت کننده سلول ماستوئید (Mast cell)
اولوپاتادین (Olopatadine)آنتی هیستامین و تثبیت کننده سلول ماستوئید (Mast cell)
پمیرولاست (Pemirolast)ثبیت کننده سلول ماستوئید (Mast cell)