داروهای کنترل کننده آسم (کورتیکواستروئیدهای استنشاقی)

داروهای استنشاقی کورتیکواستروئیدی به عنوان یکی از موثرترین داروها برای کنترل و پیشگیری از آسم به شمار می آیند.

نام عمومی داروکاربردنام شركت توليد كننده/واردكنندهآدرس سايت شركت توليد كننده/واردكننده
کلومتازون پروپیونات (Beclomethasone
Propionate)
پیشگیری یا کنترل آسم در کودکان 5 سال یا بالاتر
بودسونید (Budesonide)یشگیری یا کنترل آسم در کودکان 6 سال یا بالاتر
سیکلسونید (Ciclesonide)کنترل آسم برای سنین 12 سال و بالاتر
فلونیزولید (Flunisolide)پیشگیری یا کنترل آسم
فلوتیکازون فوروات (Fluticasone Furoate)پیشگیری یا کنترل آسم
فلوتیکازون پروپیونات (Fluticasone propionate)پیشگیری یا کنترل آسم
مومتازون (Mometasone)پیشگیری یا کنترل آسم برای سنین 4 تا 11 سال و با غلظت بالاتر برای سنین 12 سال و بالاتر
تریا مسینولون استونید (Triamcinolone Acetonide)پیشگیری یا کنترل آسم