اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان بوشهر

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر افشین شیرکانیبوشهربوشهر خ سنگي خ يادگار امام مجتمع پزشكي احسان09377718571