اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان چهارمحال و بختیاری

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر محمد علی زمانیشهرکردچهارراه دامپزشکی-مجتمع پزشکی بزرگمهر طبقه چهارم038-32250316
038-32250315