اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان خوزستان

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر فرهاد ابول نژادیاناهوازکیانپارس - خیابان پهلوان شرقی-ابتدای پل علی بن مهزیار-ساختمان سینوهه- طبقه 409396112495
09396112496
دکتر عباس فایضیاهوازکیانپارس، خیابان پهلوان شرقی، مجتمع ایران زمین-
دکتر محمد مهدی عراقیدزفولآدرس 1: میدان افشار _ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی افشار_ ساختمان شماره ۲
آدرس 2: کلینیک ویژه دزفول یازهرا(س)
دکتر مهدی ترابی زادهاهواز--