اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان زنجان

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر عاکفه احمدی افشارزنجانزنجان خ زینبیه-طبقه فوقانی داروخانه آیت الهی024- 33223637