اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان سمنان

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر تقواییسمنانبلوار هفده شهریور-روبروی پارک هفده شهریور-کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان023- 33346107