اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان کردستان

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتررسول نصیری کالمرزیسنندجخیابان کشاورز(وکیل)، چهارراه وکیل، ساختمان پزشکان رازی، طبقه سوم087- 32230524