اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان کرمان

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر نسرین بازرگانکرمانخیابان سعدی-ساختمان پارک کلینیک۰۳۴- 32225764