درخت توس (غان)

نام فارسی: توس، غان، گوشه

نام علمی: .Betula Spp 

نام رایج انگلیسی:  Birch   

پراکنش: : این درخت اغلب در نواحی شمالی در جنگل ها می روید و یا به صورت زینتی در معابر و پارکها کاشته می شود.  شایان ذکر است مواد گرده های این گیاه با گرده گیاهان دیگر و یا بعضی از آلرژن های مواد غذایی شباهت دارد.   

دوره گرده افشانی: فصل بهار