علف شور (Russian thistle)

نام فارسی: علف شور

نام علمی:  Salsola kali   

نام رایج انگلیسی:  common saltwort ,tumbleweed, Russian thistle   

پراکنش: : جنس سالسولا دارای گونه های مختلفی بوده که مهمترین آنها از نظر آلرژی زایی گونه های S. kali و  S. incanescens می باشند. گونه های مختلف سالسولا در فصل تابستان و پاییز در خاکهای شور و متروک در سراسر مناطق ایران پراکنده هستند. نتایج مطالعاتی که توسط محققان در ایران انجام شده است  نشان می دهد در میان گیاهان مختلف، گرده این گونه های سالسولا به عنوان یکی از مهمترین عوامل شایع ایجاد آلرژی تنفسی در ایران محسوب می شوند. آلرژنهای مختلفی از این گیاه مانند Sal k 5، Sal k 4، Sal k 3، Sal k2، Sal k 1  به عنوان عوامل ایجاد آلرژی در بیماران شناسایی شده است که در این میان آلرژنهای Sal k 3 و Sal k 4 توسط محققین در ایران برای  نخستین بار در جهان شناسایی و در بانک جهانی آلرژنها (WHO/IUIS ) به ثبت رسیده است. 

دوره گرده افشانی: فصل تابستان و اوایل فصل پاییز

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱- جلدهایی از کتاب فلور ایران نوشته دکتر احمد قهرمان/ ۲- کتاب آلرژی نوشته دکتر عبدالرضا وارسته/ ۳- حساسیت به آلرژن های تنفسی و توصیه های پیشگیری کننده نوشته دکتر محمد علی عصاره زادگان/ ۴- شناسایی علف های هرز نوشته مهندس بهرام میرشکاری/ ۵- فلور خوزستان نوشته ولی الله مظفریان/ ۶- آلرژی، گیاهان و گرده ها نوشته دکتر آرمین قریشی الحسینی