پرسش ها در زمینه آلرژیدسته بندی: آلرژیاگر کودک من رینیت آلرژیک داشته باشد آیا ما می توانیم حیوان دست آموز مانند گربه در خانه نگهداری کنیم؟
ز ع asked 12 ماه ago

اگر کودک من رینیت آلرژیک داشته باشد آیا ما می توانیم حیوان دست آموز مانند گربه در خانه نگهداری کنیم؟

1 Answers
دکتر محمد علی عصاره زادگاندکتر محمد علی عصاره زادگان عضو سایت answered 12 ماه ago

حیوانات خانگی مانند سگ، گربه، انواع پرندگان، انواع جوندگان مانند موش صحرایی، هامستر عامل ایجاد حساسیت در برخی از افراد می باشند. کرک، پر، مو و شوره و یا فضولات این حیوانات می تواند گاهی به طور مستقیم و یا در برخی موارد به عنوان حامل مواد حساسیت زای دیگر مانند گرده گیاهان و یا هاگ (اسپور) قارچ ها و کپک ها عمل نمایند. در ارتباط با ماهیت مواد حساسیت زای مشتق از حیوانات خانگی به نوشتار مواد آلرژی زای حیوانات خانگی و برای کنترل و کاهش تماس با اینگونه آلرژن ها (مواد حساسیت زا) به نوشتار راههای پیشگیری و کنترل آلرژی به حیوانات خانگی مراجعه فرمایید.