دسته بندی: آلرژیاگر کودک من رینیت آلرژیک داشته باشد آیا ما می توانیم حیوان دست آموز مانند گربه در خانه نگهداری کنیم؟
Avatarز ع 2 سال قبل

اگر کودک من رینیت آلرژیک داشته باشد آیا ما می توانیم حیوان دست آموز مانند گربه در خانه نگهداری کنیم؟

1 پاسخ
دکتر محمد علی عصاره زادگاندکتر محمد علی عصاره زادگان عضو سایت 2 سال قبل

حیوانات خانگی مانند سگ، گربه، انواع پرندگان، انواع جوندگان مانند موش صحرایی، هامستر عامل ایجاد حساسیت در برخی از افراد می باشند. کرک، پر، مو و شوره و یا فضولات این حیوانات می تواند گاهی به طور مستقیم و یا در برخی موارد به عنوان حامل مواد حساسیت زای دیگر مانند گرده گیاهان و یا هاگ (اسپور) قارچ ها و کپک ها عمل نمایند. در ارتباط با ماهیت مواد حساسیت زای مشتق از حیوانات خانگی به نوشتار مواد آلرژی زای حیوانات خانگی و برای کنترل و کاهش تماس با اینگونه آلرژن ها (مواد حساسیت زا) به نوشتار راههای پیشگیری و کنترل آلرژی به حیوانات خانگی مراجعه فرمایید.