دسته بندی: آلرژیآیا استفاده از تشک و بالش پر و یا پشم طبیعی باعث ایجاد حساسیت می شود؟
Avatarم ت 2 سال قبل

آیا استفاده از تشک و بالش پر و یا پشم طبیعی باعث ایجاد حساسیت می شود؟

1 پاسخ
دکتر محمد علی عصاره زادگاندکتر محمد علی عصاره زادگان عضو سایت 2 سال قبل

استفاده از تشک و بالش که در داخل آن با پر و یا پشم طبیعی پر شده است به طور کلی در داخل خانه توصیه نمی شود! بهتر است برای پر کردن بالش و یا تشک از مواد دیگر استفاده شود. اگر در داخل یک خانه فردی حساسیت داشته باشد نباید هیچیک از اعضای خانواده از تشک و یا بالش محتوی پر و یا پشم طبیعی استفاده نماید. در صورت اصرار به استفاده از اینگونه مواد (پر یا پشم طبیعی) باید از نمونه های بهداشتی آن استفاده شود و قبل از قرارگیری در تشک و بالش آنها را ابتدا در داخل یک کیسه پلاستیکی نفوذناپذیر گذاشته شده و سپس در بالش یا تشک قرار گیرند. پر و پشم طبیعی می تواند مکانی برای تجمع مواد حساسیت زا بخصوص مواد حساسیت زای ناشی از تکثیر و رشد هیره (مایت) باشد.