با سلام
آیا گلها و یا خود درختچه یاس هلندی آلرژی زاست؟