همکاری با شبکه جامع آلرژی

ما به همکاری شما برای ارتقای کیفی شبکه جامع آلرژی نیازمندیم و دست شما را برای همکاری صمیمانه می فشاریم

 

نحوه همکاری می تواند به روشهای گوناگون صورت گیرد:

  • ارسال خبر های به روز در حوزه آلرژی و حساسیت با ذکر منبع و تاریخ انتشار خبر 
  • توصیف روشهای سنتی و موثر در تسکین و درمان بیماریهای آلرژیک متعلق به منطقه سکونت خود
  • ارسال خلاصه ای از طرح های تحقیقاتی خود جهت انعکاس در جامعه علمی آلرژی ایران
  • توصیف گیاهان آلرژی زای بومی منطقه سکونت خود 
  • ارسال تصاویر با کیفیت از گیاهان آلرژی زای منطقه سکونت خود 
  • ارسال نسخه ای از یافته های منتشرشده خود در حوزه های مختلف آلرژی
  • ارسال نسخه ای از کتاب و یا مقالات انگلیسی و یا فارسی خود جهت انعکاس در جامعه علمی آلرژی ایران