داروهای استروئیدی خوراکی 

به طور کلی داروهای استروئید خوراکی از داروهای با کنترل و مهار پاسخ های ایمنی بدن موجب کاهش واکنش های التهابی در بدن می شوند. داروهای استروئیدی به صورت خوراکی، استنشاقی (اسپری بینی به صورت موضعی) ، تزریقی و یا به صورت موضعی  (پمادهای موضعی پوستی) در دسترس می باشند و برای طیف وسیعی از بیماری های آلرژیک یا التهابی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

نام عمومی دارونوع مصرفنام شركت توليد كننده/واردكنندهآدرس سايت شركت توليد كننده/واردكننده
کورتیزون استات (Cortisone Acetate)خوراکی
دگزامتازون (Dexamethasone)خوراکی
هیدروکورتیزون (Hydrocortisone)خوراکی
متیل پردنیزولون (Methylprednisolone)خوراکی
پردنیزولون (Prednisolone)خوراکی
پردنیزون (Prednisone)خوراکی

 

پاپ آپ نمایش مناسب برگه یا صفحه