داروهای اورژانسی برای واکنش های شدید آلرژیک

این داروها برای درمان واکنش های شدید آلرژیک مانند شوک آنافیلاکسی استفاده می شوند. این داروها به صورت تزریقی وارد بدن بیمار گردیده و میزان تجویز دارو براساس وزن بیمار می باشد. شایان ذکر است قبل از تجویز دارو حتما دستورالعمل استفاده از دارو باید بدقت مطالعه شود.

اپی نفرین (آدرنالین) مهمترین و شایعترین دارو برای درمان واکنش های شدید آلرژیک ناشی از رها شدن مقدار زیادی هیستامین در بدن است. اپی نفرین به صورت آمپول های اتوماتیک (خودکار) در دسترس می باشند.