چمن های آلرژی زای شایع در ایران

خانواده  گندمیان (Poaceae یا Gramineae) یا تیره گندم و یا تیره چمنیان (Grass family) تیره‌ای از گیاهان بوده که گاهی آنها را علف نیز می نامند. بعضی از اعضای این خانواده بزرگ گیاهان یا علف ها از منایع مهم تولید آلرژن های ناشی از گرده می باشند.

این خانواده با دارا بودن ۷۸۰ جنس و حدود ۱۲۰۰۰گونه پنجمین خانواده بزرگ گیاهان به شمار می آید. گونه های مختلف این خانواده در سراسر جهان گسترش داشته و در کشور ایران نیز بسیاری از گونه های خانواده چمن ها (Poaceae) در مراتع و کشتزارهای مختلف به وفور می رویند.

شایان ذکر است خانواده گندمیان یا چمنیان به عنوان مهم‌ترین خانواده گیاهی دراقتصاد کشور (به عنوان دانه های خوراکی، غلات و علوفه) نیز محسوب می شوند.