درختان آلرژی زای شایع در ایران

درختان شامل خانواده های بزرگی از گیاهان به شمار می آیند که هر یک از این خانواده ها دارای جنس و گونه های متنوعی می باشند. در میان خانواده ای مختلف درختان تعداد محدودی از آنها از نظر ایجاد حساسیت و آلرژی اهمیت دارند.

با وجود آنکه گرده بعضی از گونه های درختان در اغلب نقاط جهان آلرژی زا هستند اما با توجه به پوشش گیاهی و شرایط آب و هوایی اختصاصی یک منطقه، گرده برخی از درختان می توانند باعث بروز و یا تشدید آلرژی های تنفسی شوند.